HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

Các loại sản phẩm sử dụng để  phục vụ cho công nghệ đóng gói, đai kiện bảo vệ hàng hoá bao gồm các loại dây  như :  Dây  Đai   PET, Dây Đai Thép và các loại Công Cụ Dụng Cụ trợ giúp…

1. ỨNG DỤNG HỮU HIỆU CỦA SẢN PHẨM DÂY ĐAI THÉP.

 

1. ỨNG DỤNG HỮU HIỆU CỦA SẢN PHẨM DÂY ĐAI NHỰA PET.