PHỤ KIỆN NGÀNH CÁP THÉP

Bao gồm các sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực cáp thép:

 * Tăng đưa  * Ốc siết cáp  * Ma Ní.  * Móc cẩu  * Khuyên cáp   * Lắc cáp  * Đầu kẹp nhôm  * Ròng rọc  * Đớp cáp  * Kẹp cáp.